Skip to main content

Full text of "Laoidhe spioradal"

See other formats


KAT)Ò>3/U. 

).)}',HA)ry td( 135 ^ National Library of Scotland 'B0001 69004' Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/laoidhespioradal1816math &AOIBHÈ SPIORABAX.' 


DONUIL MATHANACH. &UINE URRAMAC1I DIA&HAI&lT «fel , ANN4 SGIR' CHILDONAtài ì r in in i CLODH-BHÙAILT LE A. FRISEAL AGUS A CMUIBÈ ACKB 
1816; ADVERTISEMENT* The Author of the following Pieces was a native oC 
Sutherland-shire ; and resided from his youth in the 
heights of the Parish of K'ildonan. — He was horn in 1719, 
and died January 1782.— Though destitute of the advan- 
tages of education, he was one of the most celebrated 
christians in that, or perhaps any other country. — He 
possessed a clear and comprehensive view of divine truths ; 

I and discovered (what alas! is more rarely to be met 
"with) a deep and practical experience of its power en 
the heart and life. — His memory to this day in that 
country is much and justly revered, and will be long cm. 

- balmed in the hearts of many who knew and could ap- 

(reciate his worth. — It will be seen from the following 
ieces that he was also a christian Poet, and that in no 
irdinary degree. — They were composed on different oc- 
»ssions ; and most of them relate to occurrences in the 
tvays of Providence respecting himself, of which he was 
pot an inattentive observer. — They may nevertheless be 
Useful to others, and especially to serious and exercised 
christians. — It is with this intention, and at the importun- 
ity of friends who reckoned them worthy of being pre- 
served, and more generally spread, that they are now 
published. — The Work necessarily labours under the dis- 
advantages of a posthumous one ; and the dialect in which 
it is written, but which it was not thought proper to alter, 
may not be quite intelligible to those in tììe more South, 
em Districts of the Highlands, — It is hoped nevertheless 
that its circulation may be attended with no small degree 
of usefulness. — And underthis impression we most cordial- 
ly give the Publication our humble sanction. 

JOHN M'DONALD. 

JOHN KENNEDY* 
A % GLAR-INNSIDBT. f. Or an a rinn. e 'nuair a bha nithe an t-saoghail so ga 
threiga*. 

II. A Tagair gu'm biodh an Tighearn na dhidein dha ana* 
an cruachas, agus air stuir anama do! tre 'n t-saoghal. 

III. Oran a rinn e ann a Muilean, a faicin an uisge tigheaa 
air, agus anam feia tioram, mar lomra* Ghideon. 

IV. Oraa a rinn e aig am an robh e ann' an tinneas mor. 

V. Tuiteam an duine o' Dhia : tearnadh tre chriosd : — 
Diochuin Dhaoin' air maitheas an- Tighearn ; — agus 
an dimeas air an athbreith. 

VI. Oran air gloir agus bnaidh na h-eric aphaigh criosd 
arson nan daoine taoighte. 

VII. Gu bheil gach duine tha air ath-bhreith gum aobhat 
ghearain. 

VIII. Oran a rinn e aig am an* robh e gun lathraich— agr 
cuid do luchd eolais, gun bhi breathnacha* maitheas r 
Tighearn' dha, meas gu 'n robh achoranois ro iosar, 
«— Thuair c- an deigh sin, cosmhuil re Job, tuille 4 
dha urad 'sa chaill e. 

IX. Oran a rinn eaig àm andeach mòrshluaghasanDuth-i 
aich d' America, air lorg foregin na 'n daoine mora. 

X. Oran a rinn e air coimhearsnaich mu 'n cuart dha, bha] 
ann an aimhreite, a caina' 's a deana' ranniachd shaiach 
do cheile ; '$ bha feumal ann' an cosg a chuir air na 
cleachduinn aca. 

XI. Oran do Anna Mhurchie, bean arid; nuair re am) 
fomh&hair lliueh, bha i air a sarucha' ie easchreida% 
agus thuirt i, " Gur h'ann a dheilig Dia gu cairdeach 
Tis a mhuiutir a thug e. dhachuidh ofn droch lath" 

XU» Oran a rinn re am gainne — agus farmadaii eirigh na 
innttan re pailteas a chunairc e aig coimhersnach. 

XIII. Oranarinn e ann ambiiadhn'na gainne, reCogadh 
Amer:ca; anns am bheil e gearran. dar bha moran 
*g ionndran an arain a'msircil, cho beag sa bha do mheas 
air an aran spioradaJ, a bha paiit anus an tir. 

XIV. Marbhrann do Mhaisdir Huistan Iloss Minisdeir 
ilu ann an Cildoniran. JLÀOIBHE SPIORABAL, j 1« ORANa rinn e 'nitair aliha nithe an 
l-saogliail so ga tlireiga', 

!5 m i t h i c h dhomhsa bhi tuirsgeadh,+ 's an dùsa triall m' 

fh'agail, 
Is m' aghaidhchuir romham, ann an gnothach mo thearnaidh; 
Ach dar shealleas me stigh, air seana-chridh' cheud Adhaimh, 
'S mor a th'orm do leath-ghrabadb, thug ur-chodal a bhàis 

orm. 

Le cridhe gun chreidamh, lan aidmhich' gun ghrasan, 
A ghabhadh le foileas, mar dhearbheachd air tearnadh; 
Cridhe a tha feolmhoir, Jeis nach deoin dhol dachuidh, 
3 S a tha sealltuin air saoghal, mar ìodhal le tlachd ann. 

Ach dar bheireas am bas orm, 'snach fh'ar mi dhol as uaidh', 
Bu mhaith an tra sin nachriosd e, gu mo dhion o'do chearteas.. 
Och is ochan mar tha mi I 's mi san fhasaich an cunairt, 
Agus Jordan a bhàis na chuan bathaigh tha cumant + 

Mar fhaigh mi ? n caochla* ghloirmhor, air an fheo! a tha 

mallaicht% 
Agus cabhair na Trionaid gu m* dhion as gach cunairt ; 
Cha rig mi leas a bhi 'g innsa clod a dh* iomruin gu tearna; 
Cha dean nas lugh' no Criosd e, an Iobart tha laidir : 

A fhuair buaidh air an t-saoghal, air daoine 9 s ar Satan, 
'Sa dh'oisgealgeatachaShioin,dogach neachachaidhthearna'. 
Bheirium comhairP oirbh a bhraithrean, nam b'aill leibh blii 

beo, 
Gun sibh dar milleadh le saoghal, thacaochla' marcheo. 

f Preparing as for a journey. $ Common, 
A 3 IjJach 'eil sibh a faicinn nan daoine bha air leaghadh fels 

mor Roin,+ 
A chuir an cul'aobh re Crrosd leis, 'sa Ieig dhiu a bhi beo : 
*S mor mo thruas ris gach duine tha 'n caobh mui 6 h do'n 

fhear thearnaidh, 
*S tha fathast na strainsear + do mhac cinnteach IsrVl. 

9 S mi-chinnteach an oighreachd, 's cha 'n fhoighnich mi a 

h'aireamh, 
Cha 'n eil i ac y ach air earbal, 'n trà dheargas am bas err % 
'N tra dheargas am bas orm 's nach fhàr mi dol as uaith ; 
'N tradhiukas na ^lùinean, 's ambeul nach dean freagart; 

*Sachluais nach dean clarsdean "san t-suil nach dean faicinn • 
Tha so gam agair nas trie' gu urnaigh, mo thlm* a bhi caith- 

ea h; 
S am bas a tigkean dlu* dhomh, nach gabh diulteadh dar 

thig e, 
Le comhairl mo chairdean, Ie rathan no bileacn. | 

Ach dar dheibh an teachdeair san comas , a S ion o'n Tighearo* 

Thig e mar Earraid le cabhaig do 'm iarruidh: 

Ach cionas dh' fheudinns' bhi beo mar biodh Storas a* 

Athair, 
Thug Criosda na Gloire, marlòn donih ne chaitheamh. 

Ach dar sheallas mi siosa, orm fhein achluit § shallach, 
Cuiridh sud mi gu h iosal a sios aig do chaithair ; 
Ai., r caithir do threocair, tha solas re fhoidhean, 
Na 'smo no saoghal, ged dh' f haoidt' a ghleadha'. 

Tha 'n Spiorad Naomh ann, 's e mar shaort a sior shnaidha* ; 
Deannamh Creidmhach a cealgair, as an earbansa in' anam: 
Dh' earbuin ann m' anam, is dheanuin deth bratbair, 
Le gaol na bu daing na, na gheibhadh aona mhac mo mhai* 
thair. 

'S ma se *s nach biodh e, ach na dhuine thaobh naduir, 
'S .oirrid a leanamh e mise, tre mheadhuin iro rain.hdean ; 
Far am bheil naomhachd, tha minachd is iorislachd, 
Tha saoisan is cairdeas arms gach cearnài ri shireadh : 

+ A sea animal. % Or, Coigreach. * From the word time^ 
§ Bills. § A Clout. + tiwpenter. >N tr'- dh? èlreasa O'irian orr' arros gu' suP-each, 

Ghv. bi >ari an ciasan mar a • ?.i au do bhroHieaea£ 

Se so 

J S amis ik i dh,- 

Se gLoCci' n :•, . an I s< tain, 

Dha s nii: cho an-toiieacb, air a talamh so ;h;jgal : 

Ach nan d? r iiì eadih n ir-ieanjcabuin, sin d^r uh'aniÙGht* 

na braitl ; r-H!i ; 
Theidha iad Cuidcachd m^r chaorigh don f h.-Scuch. 

'S nedtheidha iado ch:le, cha n eugadh 'n c i deas, 
'S cha sguireadh a dh urnigh, ged bhùitìch £ L-. s orr' ; 
Ged brtùkichte bas orr , bha ìorg Dhaibhaidh g' *n cobhair, 
Dheanamh an cumaiì n airde, nuair b ird na tonn.. 

'Bheire: dh a null iad air Jordan,, gun am brogc*n a bno o adh, 
A sngh àirgeata' na gloire, sud an ceol aca g n obadh •, 
Tha 'n ceol ac' gun obadb, is aobhair ogain gu bra , 
L o CiLnn na h aih-bhreath, oir gh^ibh iad an a saih ahetru 

Ach raashiuie..3 iad mi-cheart, cha chaoimhin e stracan ;| 
Cha d' thoir c buiir dno.bb an diomhan, ach d & n di n o* 

t satan. 
Nach truagh leat daoine, tha gun naomhachd gun ghrasa, 
Gun dcarbhachd o n ihirin air cinnteachas tearnuich. 

Tha 'n ere c air an cukhaobh, tha 'n suileadh air iathadh, 
Tha 'n cridhe nashuidh, air nithe di-buan re'n iarruidh, 
Nach cruaiah leat cuid do luch-comuin, gun subh ach qV 

arson ghrasan, 
A tha nan luldh anna muineas j] £o dhalladh aig satin 

A thilg thairis an fhirin a tha 'ginnseadh mar tha iad, 

'S nach fheud anam gun naomhachd, dhol a chaoidhclV steach 

do Phaiais. 
Ach na 'n cleachda' sibh dlochal, 's a ^healgaireachd aidh 

chea\ 
A dheaaimh fathast 'n ar naoimhsibh, 's nar luchd aon tigh 

air fhardich. t Something that adulterates the milk. * Poison. § Stripes 

{j Slotn. Na smuainichibh a chairdean, nach bu chradh leam ur diobhal* 
Dar thig lathean an fhomhghair, is tim taghaidh nan diasan' 
Dar thig lathean, See, 
Gach neach gheibhear gun ghrasan, gheibh a* satan sios iad. 

Ach cha n' urra mi innsa' gach ni tha na chradh dhomh, 
Mheadsatha mi faicin, do mhi-chleachda , air t-fhabhar, 
? N deigh daoine bhi tainneadh, 's an t-aran air, aidhcha', 
Tha iad a ris iar teannda' gu cleamhnas re 'n abhais. 

Gu cleamhnas re 'n 'abhais, 's cuis chraidh bhi ga'm faicin,, 
Le itha 's le 'ol, le ain-ordugh 's mi-chleachda* ; 
Cuid eile cho chrion diubhdeana' dia agus taic dheth ; 
*S mur caochail aid abhais, bithidh 'm bas na chuis ghrabh 
dhoibh. II. A tagair ga 'm biodh an Tighearn na 

dhidein dha ami an cruachas, agas air 

stuir anama dol ire 'a i saoghal. 

%Jch a ghaoii ! bi air mo stuir, 's ioma*" suil tha 9 g amhare 

orm ;* 
Is freumh an uile nach d'each a bhuain mar eunlai* luath a J 

cruinneacha , ; 

Dar dh* eiras iadsan asuas, biodh do lamhs' gu luath 'san 

eadairgin : 
'S biodh naomhachd gathal buaidh measg an t-sluaigh gu 

marionnach. 

5 S far nathog thu cloch is uir cha duchais leat bhi dealach- 

duin: 
*S da olesa gu 'm bi do chlann teanndai' tu dhachai' iad ; 

Nuair a bhios an ròida cam cha chaomhain thu an ceasnacha', 
Nuair a bhios an croidhe teann, labhridh tu re foireachdan. 

* In this Song, every two lines form a stanza; each line is to be 
twice repeated, (which makes it four) — and that in the following 
manner, viz.— The second to be repeated also as the third; and the 
fourth begins the next stanza. Ach o gabhtruas re talarah ban tha.-fathast slan guncharaeka";' 
Is cuirse siol airbharr nam beann,oir gheall thu annat-fho* 
cal e : 

Is da olcsa gu 'm bi an grand, + bithidh sgu«bantrom tigh'n. 

"dhachai J dheth, 
Dar bheir an aimsir toradh trom, gun duille chall no dhea- 
iachdain. 

Is tu mo ghaol is tu mo ghradb, na'n t-or' is fearr re fhaighJEf 

thu, 
.Nach bi air do theannda' gu cradh, 's ncch urra *m bas do 

dhealrjcha'; 

Oh, nidi fulaing sibh dhomh* radh, gu'm b'yiuinn peighia 

sporan+ dheth; 
Ach sann a tha mo thruas gu brath ris a phairt dhiu' nach d* 

f hoirich e; 

Ach chan eil leighas air an cas, as fearr' nabhi featha' ris. 
©ir iadsa leannas chum na crich' bithidh an sithsa marion,- 
nach; 

Deasaichidh se 'n crun air an ceann, se so mo chlann 's c§$ 

, 'n eagil doibh. 
A eh se tha 'n diugh na chuis bhròin, laghadbeo is foireach* 
dan ; 

'S cha neil ne?ch .nn 'n staid nan grais, nach eil a* cradh 

a ghe -rain so, 
O nach ann bhiodh f hios agam cait 'bheil smud, *s a chuile 

bhruit re f uoireachdan ; 

Ach am partuichinn mo ghaol, 's gu 'n cleachduin saorsa m 9 
fhbireachdan^ 

Dheibha' sinn beath na naoimh', 's thiga' sinn gu fearr- 
achas;;}; 

Anns' m tim an d' tbiga' chrioch, bhiodh i na bsannachd 

dhuinn ; 
Dheibha* *inn nar disairsc',^ o' cliorp a bhais san dealachdanr 

$ Ground, + Allusion to Pockst-mmey. £ Social intercourse,. 
3. Uu&ci.urge. 10 

r S gu *m be sud an aobhar chiul re lath' ceò marth* aguin so r 
BLi dol a stigh do thir chanain, da ghabhail Ian gun dea- 
lachdain ; 

An fhearuin nach d' theid an daors', is air nach caochaii 

maighisdir; 
'S gach neach a th* aras a dhol ann, a cboidhch* cba 'a 

fhaicir ainnis orr' j 

Acb bithidh acasan ra radh, gur bochd a bha sin roimbe so. 
O am feud sud a bhi gun ghaol do'n Trionaid uile chum- 
hachdach • 

Do'n Fhear shaoruidh 's mo gloir, a bba san f heol gu fa- 

lachd ann ; 
? S do aithir nan uile gbras, rinn an t-slaint so uU'acha'* III. Oran or inn e ann a Muilean, a faicin 

an uisge tighean air, agus anamfein tio- 

ram r mar lomra* Ghideon. 

IVJLo thruaigh leir, mo thruaigh' leir, mo thruaigh' leir, 

mar tha mi ; 
TJia mo lomra' uile tioram, !s coslach mfe re fasaich : 
Ma labhris mi air cruas cridhe, 's daiugin sreanganf 

shafain ; 
Majaibhris mi mu inntinn dhorch, tha i doilbh.re rehach? 

Mo thruaigh' leir mo thruaigh' leir, mo thruaigh' leir, mar 

tha mi ; 
Tha mo lomra 1 uile tioram, 's coslach mis re fasaich : 
Ma labhris mi mu pheaca 'n t.sainnt 'se ceuchghin clann 

ani-satam, 
J Sma labhris mi air anammarbh' >.s d-lu- do dhorsa' bais e: 

Mo thruaigh' leir, mo thruaigh' leir, no thruaigh' leir, 

mar tha mi ; 
TÌ8 mo lomra' uile tioram, 's coslach mis re fasaich J 

f Strings or Cords. 11 

Ma labhris mi mu thoil tha truaillidh, *s gruaimacli mi 

re'm fhagail ; 
'S ma labhris mi mu'n easchreida' 9 s leibidach aphlaigh e; 

Mo thruaigh' kir, mo thruaigh' leir, mo thruaigh' leir, 

mar tha mi ; 
Tha mo lomra* ui!e tioram, 's coslach mis re fasaich : 
Ach na 'm faicinn buidhean eiie sileadh, bhithinnsa na 

b'fhearr 'dheth 
'S cha chreidinn nach fhaighinn mo shlaint, na'm biodh 

ioma' ran* san fhasaich, 

Ach tha mise feitha' air an uisg' mar thalamh tioram Ahaib 
\S dar ni Elijah urnaigh, theid mo chuis-se reitach ; 
Thig na frasan air a ghrund, 's bithidh meas an fhuina 

nas fearr dheth, 
'S dheibh mis oi' a theid mo lamp nam boil le ceann an 

t-satain. 

'S dheibh mis ol', &c. 

Oir a tha m* Fhearsaoraidh beo, se sud mo ghloir 's hjo 

ghairdeachas : 
M' aithair muilach, m' aithair muilach, m' aithair mui. 

lach, gloirmhor', 
Bhi smuaineacha' air meud do ghibht', 's mor re mheas 

do throcair. 

Bhi smuainacha', &c. 

Se th* air mo phiana' meud mo chrionuidh, 's mi sail 

f hionain gloir-mhor; 
Se th' air mo phiana', &c. 
Ach dar thig an dealt bithidh figis pailt, is falbhuidh 'a 

tidef ròits' uaiiin'. 

Ach dar thig an dealt, &c. 

Ged eil mise fuar, tha do ghealla 9 s buan, ge f haigh mi 

suain do n traigh so : 
Dar thig an tuil' bithidh 'n aire sa mhuir, *s bithidh na 

seannich air am bàtha', 
Theid Noah stigh, e fein 'sa shliochd, *s cha d'theid a 

h'aon diu' f hagail. 

| Cry or weepiug. t Season, n 

IV. Orax a rinn e afg am an roòli earn? an 
linncas mor+ 

1^'iAfcc shioreadh a lailiairsan, bu chomun e nach faJ- 

uinga\ 
'Se nach deana' m' aicheadh dar bh'ithin 'sàs am f hèum; 
Oir tha chairdeas marthiònach, is ioma' ni a leantain air; 
*S mairg ris nach eanadh tu, *s leanabh dhomli thu fein, 

Oir tha thu storeasach* *s prothaiteach a* t»orduighean 9 
y S bithidh t' f htrins' a •seola', gach ncach da'n eol thu 

fein : 
Nam* b'aill teat bhi nrramach, *s do chairdean bhi mar- 

innach, 
Feuch ga'n stor' thu cleamhnas re teaghlach uasal aircP. 

'S ma 's maith leat cianeanta', biodh ssncar na h'uile fia 

• int', 

Is dar ni e 'n cruinneacha*, is cionald air a threcd ; 

Is na ni e f hagal ged' bhiodh ann do chairdean, 

Cha'n f aoirmad learn an abhais, is aobar craidh iad feia. 

Oir bha peaca' duallach dhoibh, bithidh ifrionn nc* na 

tuarasdal ; 
'S bithidh ceann an f huafhais, a rioghla' orr* gu sior. 
Ach nièdail an t' oighr' usal, bha 'sa bhithis buadhach, 
*S gach neach bheir gradh da thuairsgeul, bhithidh thua- 

rasdal da reir. 

Oir a tha e uile grasmhor, is cuimhneach air a chairdean^ 
*S f had *sa mhaireas dhasan cha n' f haic e iads* am feim, ' 
Ged bhiodh iad gun aodach, gun oluin ac' no caorigh, 
Gun arbhar anns' na raoinnta am feasd cha diobair esa. 

Ged thiormacheadh an teudan, bithidh es' mar dhealt 'sa 

cheitan + 
Is bheir e fas da'n geugan, *s cha ghabh e' èis dhe' miann: 
Dar sheallas e le shuilean air seannach bheag na'n cuilean, 
Tuitidh iad gu 'n glùinibh, se sud aa lùths' a chrion. 

* Imparting rich stores, i 4 Season in the rnonth of May, so 13 

Àch se «o glradhs a' fìon'ain, do aach duchais bhi cri«n# 

9 S air nach dearg na siannte, gu miileadh siol sa ghrnnck 
Na suidhaieht' ann na geugan, 's criora fas sa cheitan, 
Dh' fhasadh iad mar Shedair's mar Lebauoin nan crann. 

Oir theannduidh' chraobh- fhion iad, gu'oaduir fein gu 

sgiomhach, 
Agus chibht' orr figis, a bha ar criona' anns aghleann 5 
Bha roimh so san fhasach, nam cnamhan tioram graineil, 
*S dar shìa èis re 'n ai teach, gu brath cha n' iad a bh' anm* 

Oir fasaidh iad gu h'uallach mar cliraobh phailm buagb- 

ach ; 
Bhiodh figis 'n ait' a ghluaran, 's an t-uan an àit a mheinn, 
Ach be so an lath bronach, le aidmhacha' is eolas, 
'S muaineacha' gur beo iad, nuaii nach eoldoibh 'm bas* 

Cha 'n f hcud mcas na naomhachd, bhi air mnathan na 

aijp daoine. 
'Dh^asbhuidh ath-bhreath fhirionach air inndreachdan^ 

tie ghras 
O nach d'thoir iad gaol duit, ris nachleachd thu saorsaM^ 
r S a bhuannich thu le naomhnachd, o' dhoaors' an dara 

bais. 

K-a'm biodh cuimhn' air cairdeas is taisbeana' do ghraidh 

san, 
Cha bu sheirbhais thrailleìl bheireadh ìadsan dhuit; 
Aeh nmhia' le diochal an spiòrad is am fiorin ; 
Ath-bheothaich sinn le naomhachd, se sin dar ni shm leatX V. Tuiteam an duine o' Dhia : ttarnadh tre 

Chriosd :—Diochuin Dhaoin' air maitheaà 

an Tighcarn ;—agus an dimeas air 

an nth bhreith. r sinnsear o' thus, dar chaill iad aa laths^ 
Mhill iad an cuis air susdan^; àl 

$ Begaa from the word, enter. $ Thousand. 14 

®ba 'n truailleadh so lionmhor, dh' £ hag mis arms aa fhUi 

ain 
Mar chraobh th' ar criona' gun f higis gun bhla. 

Ach moladh do'n Trionaid, ghloirmhor, sgiamhach, 
A phlantuig dhuinn fion ain tre lionmhorachd grais ; 
Is fearr na leas Kdein, gus an d'thanaig a bhèistf ud 
JLe meas na geug agus breug ann a bheul. 

•N sin dh* f has peac a.' ro lionmhor, tha dhomhsa na phians* 
Dh' fhag mis cho mi-sgiamhach, 'm fianuismo ghraidh: 
Ach meudal an t Adhamh, nach meallar sa ghara', 
Chuir cath ris an t-Satan san fhasaich mar tha. 

Cha chualas riabh Righ, a chuir cath re a leinn, 
Gun duine bhi ann ach e fein ; 

*S ged drf fhulaing e 'm bas, gun bhuannich e 'm blàr, 
Le eis-eirigh àluin, a dheigh. 

*S dar dh'eirich e suas, gun choisionn e duais, 
Ni bearteach a s-.luaghgu leir,' 
Cha n airged 's cha n' or, dhalbhas mar chèo, 
Ach Grasan, is Gloir na dheigh. 

Is gheibh iad ann' tim, uaidh faraon, 

Urrad sa chi e orra feira, 

f S cor am fai h iad na s aill, dh'earbainn's gu'mb* fhsar^ 

Fhagail gu fhabhar fein. 

Cir chunaic e n tùs, mar chluidhch iad an curs', 
Dar thug e dholbh dun gun fheum, 
Rinn cumiachd bhòj dhe meallan; do'n or; 
A tabhairt dha gloir gun chèil. 

Gun sealltan a suas re athair na truas, 
*S £oilt an cuan dhoibh na m feum, ^ 
Thug iadsan a null air muir s a thuinn, 
>S chur Pharaoh an grund gu leir. 

Tha eisa 'sashluagh nan luidh .nnsachuae, 
S cha 'n fhacas an gluasad a dheigh ; 

^Alluding to the Teinpter in the shape of the 5erp«t. | 3*t 
ftolden Calf* Ach shaolinns gu'rn buaiV a thanig air sluajfii, 
A dhiochanaich cho luath e fein. 

Ach thugamid gloir do aithir nam beo> 
Dheilig* eho treocaireach rin; 
Thug àithn' do Mhaois, g 9 an gabhadh c 'n laogh* 
*S g'an ruithead e ris air uisg. 

Can deana' iad ol, fs gu'm faicid le bron, 
Gur dùsagus ceo 'bha 'nsud. 

Ach tha 'n athbhreith sn tras air a mcas anns an ais.% 
Gu m foghaìn blath airson meas ; 
Ach 's grabhal am bas do dheasuidh a ghras, 
Bithidh esan na phlaigh a ni sgrios. 

Ach pilleams' a ris do* m iunsnidh fhein, 
Dan duchas bhi crion air bheag meas; 
*S marbiodh gurbuadhach dothruas 's do ghras, 
Bhithinns àir m' f hagal ris. VI. Orjv air Gloir a?u- buiidh na h-^rie- 
a pliaigh Criosd arson nan daolne taigMe* 

X^ ^hair na gloiretha do throcair do-ahvamhj 
*S tha *n athbhreith na daing nachd air an oighrachd as mrds 
Air a sgriobha' ie Daimon, is fuil an Oighre, na h earlas ; 
Sann air a chrann-cheusd tha dh 'n eric a phaigha*. 

'Sann air a cf« ann-cheusd &c. 

'Sann tre thoradh a? fò; fhuair thu rathad gu tearna' 

^S na boil le innleachd an deamhuin thug e mach a Dhi- 

searsc* f 
Leis an eis-erigh ghloirmhor 's raor a ceol do na cairdean. 

Leis an eiseri^h ghloirrahor, 's mor a ceol do na cairdean, 
J S i siach-inutin an aithair i, 'si taitneas no naoimh i ; 
'S i criochean an lagh, 's i seadh na h uiP iobai t ; 
^S niairg tha gun f hir-gras, dheana' sta dhe fear saomidL 

§ Dealt. + Discharge, 16 

'Sanntha a mi-shealbhi siorrn : dh air daoine fiadhaioh gt& 

ghrasan. 
Th' air an sitheacha' le nadur, bheir amràn iad u satain; 
Re smuaineach;' air naduir, 's cùis chraidh bhi 'ga innseadb* 
Cha chreid i gu tearna' 's cha 'n eil sgàth oir roi dhiteamh. 

'Smairg tha gun fhir-ghras dheana' Bta dhe Fearsaoriudh, 
Bfaeira 1 null sinn air Jordan gu tir ghloirmhoir na saorsa*, 
Far nach eil cis do Chesair, no luchd eigin re fhaotuinn, 
•Ach far a meal iad a laithir 's a chairdeas gun chaochla'. 

'Sa chuir am baitoil is buadhaichbha riamh anns' an t-saoghal, 
"©'n t sèadha udr-e, gus an d ranaig e naodh dhiu, 
Cha robh aige tear fuaruidh, se a chruadal thug saorsan ; 
'Smeirg tha gun fhirghràs, dheana 1 ^tà dhe Fearsaoruidh. 

Giabe aig am beil cuinneana glan gu aithneachdan naomhachd, 
'S eigin dhas' bhi craiteach arson fasuidheachd dhaoine, 
'S eigin dhas' bhi craiteach &c. 
9 S meirg tha gun fhir-gras, dheana' sta dhe Fearsaoruidh. 

®h nach dean iad do mhola', 'mach afinneach natalmhuin, 

Aig am bheil fuil a chrathaidh air posta' an anama ; 

V S gach neachgheibhirda h easuidh, mar threabhair air gaia- 

niheach. 
A. leagas na Sto;rmean dar dh'fhalbhas a Chaingis. -f 

Bheirina mo chomhairl do gach neach tha san t-sao hal, 
lad do shireadh le u.naigh, 'san suil re fear saoruidh ; 
Ag' iarruidh an leighe, fhads' a tha e re fhaotain, 
'S meirg tha gun fhir-ghras', dheana* stà dh' Fearsaoruidh, 

Oir tha 'n tim air a caitheamh, 's tha 'n aoise michinnteach, 
Agus aignidhean lionmhor, co fuar ris na faoiich ; * 
'S comhra' cho folamh, dheasuidh salluin na' naomhach/d; 
'S meirg tha gun f hin-ghras, dheana stà dhe Fearsaoruidh. 

Oir tha 'n tim air a caitheamh, 's tha 'n aoise michinnteah^ 
>S ma theid i uile seachad, 's beag taitneas gach m dhumn, 
'S urnaighan lionmhor, gun sgiamh annt' gun f hirin ; 
; Smeirg tha gun fhir-ghras, dheana' stà dhe Fearsaoruidh 

% Misfortune, + Whitsunday. * A Seasan in February, generally 
fold and stormy. 17 

Acb 's to an toisich, 's tu 'n deiramh, 's tn 'n Alpha 's Omega, 
'S bithidh mi-shealbhsiorriudhairgach sluagh 'ni do threiga'. 
Ach s tu an toisich &c. 
*S bithidh mi-shealbh Sec. VII. Gu bheil gach duine tha air ath-Nireilh 
gun aohhar ghearain. 

±1 \ biodh duine do'n bharail, gu 'bheil e son' anns' an t- 

sr.oghal, 
Tha na choigrach don athbhreath, 'safolamh do naomhachd; 
Na biodh duine gearan, ail cruadhchasan timail, 
Fhuciir greim air an athbhreth, 's a tha aealbhacha' naomhachd 

'S nàr 's nar re chlaisdin, leanabh gh as' bhi gearan, 
Tha sealbhacha' naomhachd «'s tha cinntea h a athbhreithj 
Cir han eil staid nan Righrean, ach mar chruinn leum na 

crealau , 
'Nlàis teathe san t-samhra'; sud an geamhra' ga cathamb. 

Ach cha bu mhaith learn mo bhraithrean, fhagail cho chu tga,' 
Re creideamh na dearbhachd, 's fhuair S' albhannafhu ang; 
Cha 'n onnan Gloir a,, us 'sao^h'l cha 'n ionnan daoin' agus 

Dia 
Cha 'n ionnan gaol re fad là agns gaol a mhaireas gu sior'. 

Oir tha gach comun criochnuichte, criona' aig am bais, 
Dar tha gaol na naoimh a toiseacha' da'n dualachas bhi fas, 
Tha n gaoi sin gu nadurach, a 'geiridh 'n aird o' ghras, 
*S o' ghin na i-athbhreith f I irinich, le fpiorad naomh a 
ghraidh. 

Mulaigh 'is m' aidhir, m' aidhir 's mp gi radh thu, 
Co ris an inneadh tu, r ach d'thuga'tu gu gradhant ; 
Ged' bhitheadh ann Legion, d armailte n t Satain, 
Chuira' tu 'sna mucan iad, 's do lfnonn, na m bail! leat. 

Ach se th' ar mo <gara, an talamh bhi na fhasaich, 

Na naoimh air 'n toirt dnachuidh,is beaga ughean naa aitsan 

£ Gu feuiij, no bleadfc. 18 

Athm* toisicha* tusere oibir, sgiobald theitha* ©cans &3r% 
Sheira tufas air a chruineachd, 's mharbha, tuant-an la's*. 

Ach tha breathanas nan Judhaich air tighen dlu' dhuinii' 

'san am so, 
An soisgeulbhi gun chumhachd, 's an athbhreith bbi gana 

*nn; 
An soisgeulbhi gun chumhachd &c. 
'Smar dean thus' arpilleadh,theid ar milleadh's agheamlua'; 

Mulaigh is m' aidhir, m' aidhir agus meudal ; § 
Sheall thu rir Ninebhi, dar bha i air a treiga' ; 
Chuai thu a sgreacT is f hreagair thu a h' eighe, 
*S rinn thu a tea^asg le eagal is beag foghiaim. 

Chan' ionnan s'n is ^in-.e, bha thu teagasg iama* bftadhik*; 
*S d r thanig thus dh' <arruidh meas oirn, se f huair thu 

dearc-'ch fhiadiiich ; 
'S ged thoill sinn gu brath, f fhabhar d'ar treigadh, 
£e sealla* do Immanuel, shlanuicha' gu leirsinn. VII F. Ofjn a rinn c a;g am an roNi e gun 
latkraich'*~-agus cuid do luclid eolais, gun 
dhi breathnacha* maitheas an Tiglicara' 
dha, a meas gu 9 n rohh a clior anaois r& 
ioouL—Flmair e an deign sin, cosmhttilft 
John, tudlle is dha urad 'àa chaiil t. 

j h^ luchdfaicinis eolais, faicin leon anns mo chranchar, 
Ach tha mis mar Aitheari a seoladh,^ mhuir fuidh ga h* 

imchain; '' jjr 

Oil is ir.aith do ghrasan gu arach airanam in; 
Se bann £ ii cinnticli a aran na 'n ta|amh gu leanmliuia. 

$ Teraas, expression of &troi»g affectiog. t A Ship or Baaè, ft 

Sfe liana is elnntich a aran no 'n talan h gu lcanmhtiia J 
Ged eil ioTsa' am bur ail, mi bhi folar. h gun earns* ; 
Se 'in Piobul mo bharr ant, >s cha n/' eagal gur gànn dom&p 
Is bitbidb mi beo air an tòradh as deign do'n fhaii-sas s® 
te_nnda\ 

Cha ne dith 's nach eil ^toras gu leor aig an athair, 

Ach dith 's n^ch fhaiaing/ fhaotain, ach Ion tide re cha!* 

tha'; 
Dar bha Isr el r s an f hasaich, ga arach !e manna 
Cha robh cead a chuir cruinn ac ach na dh' iomri't gta 

chaitha*. 

Ach *s cumhang goirrid a bharail th'aig daoine folamh go* 

ghrsa* 
Air freasdal an athair f huair ioma' ràrhad gu tearna'; 
B* f hearr' na nithe so f hoineachd ri Elijah am t ighe, 
Dar bha e anns' a charaig, gun dad annalaithir; 

Chuir e fi^heach do ionnsuidh Ie mailldiM- gu 'thearna'; 5 
Le mailldi gu thearna, mu '& fhaluingà' aran ; 
} S ted lobhalna r. ointe 's gun bheach nLh bhi *s an talamft; 
Dheibha* do phobuls an arach as dei 3 h do chàch bhi 
folamh. 

As deigh do chach a bhi folamh th'a 'm beath foluicht at 

criosd ac' ; 
Sann dhe fearthuin na fol' f huair ioma rod iu dion doibh'; 
' ì dar theid an eighe^chd gu c<:la, chuir solus air gniomhra', 
Gheibh saor a ? o'n eallaich, '& o'n tonna gu^iorruidh. 

Ach cha n' ann *s an uilean air clua ag tha thu cumail sòa& 

doplobuil, • 

Na mar ainmhuidh 's an raon, tha sa liona, gu codal, 
A ch a bhi air an ruaga' m r uain' a meus^ mhddruidh, 
Is iad a durac da' m fa^ ch% an ao i tra a^ an tajiamh, 

Ach be so lat a ra dubhaich, do luchd subKaich aa t. 

saoghai! ; ^., 

A bhi teanna' siiglroiu^Jini ttajbaidh na'n nauirah uath$ f A Dierf 2# 

Chan fhaigh lad choidhich* titilje' an frocaii a slugh ann, 

'o hm uaith, 
Àch bithidh cheartas ga'n croilnnaf ma' re deamh'na 

dh' ajnan. 

Ma're deamh'na dhaontan, bithidh daoine gun ghrasan, 
Thilg thairis an fhtriun, tha g'inns adh mar tha iad ; 
Ach dar thig lath* an tionail 's ?;ach line na Jathair, 
'S cuis chraidh a bhi' faicin, mead na ftachd bhitheas aig 
saian. IX. Or an a rinn e aig am an death mor 
shluagh as an Duthaich d 9 America, air 
lorg foregin n* 9 n daoine morcu 

X ha mi faicin iongantais ar tiijhean arms' an am; 
Cha 'n eil aguin ach bhi 'g eisdachu na chanas eisa ruin; 
JBunnaidh nitha na foilai each dhuinne as dar cioinn, 
Ach na miha na tha uaigneach 'se a dh;amhairaciids' tha* 
ann. 

Ach tha mi faicin fòileas do na ntthe bh' ann o' chein^ 
Dar bha phobul Israel, san ftphit ann am pèin : 
Thug e le laimn laidir iad amach o' Pharoh fein, 
3 S dhosgail e an cuan doibh 'dar luatnic'i e an deigh, 

Tha mi facin deacbuinean an tra»a au gach laimh, 
Teagnlichan bha nrriamach air leaga' 'nih'àn an ceann, 
Seirbhdsich nan Uacnuarau ij^otghrcacMan na'n clann,* 
An talamh fan do .igm, a One co snea^as ann I 

Tha mi faicin risdaichjj at f hirin ait a c ann ; 

Doras a bhi air fhosgla'' ma r a bha a n i ^ar* teann ; 

* nam chlann Cftmhnam adhmaica' dhol ann, 

Dh* fhoisgiia' e na tìathìneas mun d' itngeadh aid gu mall% 

jed theitha' iad do c ; ar s ma; no da nijiir ihafo'n ghrein; 
Cha b' una dhoibh rachair; acn ann an taiamh fein ; 

t Torm ting. £ Aig au ànis' bh;< Sari a Chal is Mordhar Mac- 
Aoi air to t air falbb le bàs — agus an oig^rcachan nan claon 0£. 
ft For ris again * A rig of land. 21 

** iad oighreachan nan gealluidheau '» biibidk ? q s<JuEass§ 

da reir; 
•'S ged chigsadh iad gu crcadhchas, theid f; asgladh orr r ua 

'rn feum. 

Tha mi faicin iongantas, air tighcan a n •-' an am, 

Acii se coilionaun na firin e, bha a:r ini ìea'.sli dharaa i:e 

laimh ; 
Gu *m biodh aite aonaracli, daoine air *n oirrann, 
'3 gu 'm biodh iad air an aitira't le caiu-;-l agus c aim. 

Feudaidh 'n glan's an salad), bhi 'n aon-uair ann's an longV 
An cogal is an cruineachd, bhi air an cuir 's an acn fhona^ 
Is fasuidh iad cuideachd, gu am bi a' foghmhar ann, 
Dar thig tim na dealaichdean eadar cruineachd agus mail,* 

Ma chanas sibh gur breugach <o, leughibh e o' n tail; 
'Nuair nach robh air f hagail ach an airce gu si -ì-cui^, 
Ma leughas sibh gu grund e 's eigin duibh gu s£ uir, 
Ma *i breathnich Bibh rea.-ond' gach cretair bha 'n bùd. 

Ach se tha cuir orin iongantus, cionnas bha iad beo, 
An t-uan agus a madra' air an cuir anns'an aon chrò, 
A nathair is an (tuine, eha' 'h tùs ìeth' a leon ; 
Gach beihach glan *s ueo ghl'an cionnas f huair iad ion. 

Ged bhithinnsc cho ghoraeh, J s gun deonuichin dhol ann 9 
&Iar d'lheldhin air an rathad, cha } n fhada bhithin ann; 
J S ann tha mo skull re baii' is fearaln nach bi gann, 
Far nach eacehail maghisdir, 's nach iomar cliadh n» 
erann. 

Tha uachdarain r.an daorsin do dhaolnibh anns an am, 
*0 am ;ua,.acii^' } s *g an teannacha* ^u tir ni maith do^fe- 

ciann, 
Ach mola' bhi gu brath do'n Ti is airde gloir, 
Fhuair amach am fasgaidh ud, J sa dhcasuich dhoiba an *Se mo bharail air na cairde, tha 'n trasa fada uain, 
Ga'n dean Dia an leibhriga'j: o'chuirhachdgaoiih iscuaiuj; 
£ Soiensly or importaiHJe. + Infebited* $ Frsaa the word delftiren* 
*» *<! ged ell (Mn mar dh&rachdf aig uaisle aTi taobh-tuat&j 
Gheibhar an cuid iitrichean is teistanas am buaida. 'X. Oran a rinn e air cGimJiearsnaicJi rnu'n 
cuart dha, Nia ann an aimhrdtr, a caina 9 s 
a deana* ranniadhd slialacii do cheile; '§ 
Ilia feumal ann* an cosg a chuir air nz 
dcachduinn aca*. '%J dhith sinn an Ugl'.al thamg dubnalch is broa, 

Is iacls' tha dh' easuidh- na h'-ath bhreith gheibhar toik. 

heum nan ceol ; 
^S leor a mhead dhoibh mar pheanas, naleanas re'n doigb, 
*S ma bheir fad creidas do'u fiiicin-n tha i 'g innsa' lid 's 

leor. 

I)ba mi celihear bliadhn.a fichead air aoninntinn riu feia; 
Ach arson susana do shaoghai! cha d r < heidhinn ris as an 

deign ; 
(*u leanran re *n abhais, mar abhais dhomh fein ; 
*S ma dhoibh mi^ dhe fhabiiar, thig na ? s leor as a dhcigh 

'Tha naimhde.is na 4 tiarith-faehy ga f heuc'san o' thusa, 
Air teachd o* Adhauih, mar phlaigh air gach feoil ; 
*S mar f haigii sibh an athbhrcitit an* ralamh nam heo, 
€u 'n d'theid sibh ga ifrionn le dubhaich is broa* 

lads' a chuireas d' an i neoii bithidh Dron ann'am buainn: 
Ach lads' a chuireas do na sptorad, bithidh solas 'na 'i\ 

duais, 
Nach fhacas le suRean, 's nach cualas Ic cluais, 
JVIeud, doimhn', agus airde, am fabhair 's am buaidh. 

t Dau mar dhurachd, means that t»ae has a thing according to his 1% 

ISherinn la&ith'neas o* m' chridhe, do gach neach fV a* 

ghrein, 
Na'n deaua' iad teannda' o' gacK taunt tha *aa m beul j 
Cha bhi mi ris an rud shalach, tha grainei! ari;)a tViii, 
Air am bheil aogais na h-ifrioen, a srutha' o'm beul. 

Nach aim a gheiblia' sihh solus is foireachdan bheo^ 
*S ga'n deana' sibh teanr.da' gu Tighearn nam beo ? 
Far nach eil gamhldas no taunt ann an ceol, 
Ach seinn agus moladh 'ga chealbhacha' 'n gloir. 

'Stu m'uiaidh, 's tu m* aidhir ? s tu jn' aidhir 's mo ghradh| 

Shoillsicha' 'n inntin 's a chaochailla chail, 

Chuia' gras anns a chridh" is moladh 's a bheul, 

*S a phridhiga'J le naomhachd, do naoimh amis' gach II* 

Cha neil gealladh san fhirinn o' thosai-ch gu crioch, 
Air am bheil coir aig na daoine 's gus an caochail iai 

riann; 
Cha neil bagar sa Phiobul air a sgriobha' o' thòs', 
Kach bun do na daoins', ach an caochail iad ceol. 

Ach bheirinn mo chomairl na gabhaid i uam, 
Bhi leantuin gach abhais a b'fhearr amis' a duals, 
JVa'n creida' sibh 'n fhiria mar dh'fheudainb* a luaidi^ 
0an bu mho nar i'abhar *sa bhas ge be uair. XL Oran do Anna Mhurchie, lean arid;---* 
re am fomhghair Jliuch, nuair bha i air a 
mracha' le easchreida, agus thuirti *' gur 
h'a?i dheilig Dia gu cavdtach ris a mhuin% 
ter a thug e dhackuidh o'n droch lath". Inn A ! dheilig e gu cairdeach riu dan d'thug e grab- 
's tha ann, A 

f,, ha cinnteach a fhabhar, is nach f haluinguich a chainnfcg 
% I* *11*9ìob to seasoning of meat with Kilt or pickle 24 

■(j'cà a logììa 1 na raeiuican, 's gun mhir ti>"hi aì~ an dam, 
Ma's deitba' h'aon duibh gun aran, thigeadh mau^a nan 
ceann. 

'S ged eil peacmn' dhaoine, g' eigliachd ditheacha feann^ 
Agus tear.c dhiubh re fhaotain. tha na 'm firina' ann ; 
Nam biodh h-aon duibh ;:'m bail' cha bhioilh sud garni, ] 
'Oleith a suddhuibh an taiamh gu siola' fearain is fonn. 

Ach 's minic thu- e bail* agus baile, seachad do fholamh- 

achd ann, 
Is thug e di'his a teaglilach, is an deigh san an clann ; 
Cha bu dearbhachd learn air c, cainnt o' mo bheul, 
Ach deiliga' spiorad, 'sa thaghald a dhcigh. 

■Ged tha mi *n ti-is annsa ghcamhra' thig rao shamhra' a 

dhe-igh : 
Achbba an cloidheamh air a tharruing, is dorta fola da 

reir : 
*5 gach breathanas cil ar?on peacuina dhaoin*, 
S S gcur leanmhuin ga bhagair, gu dearbha' na uaoimk. 

Ach gach rninisdeir arain, 's luchd comuin folamh gua 

bhiigh, 
Fanmdh iads aìg a bhàile, mar.ehoin air alachd-f gun di; 
Ach dar thig am fenchan na h-ola is coimhnacha' ? n Righ, 
Bithìdh iads air am pilkadh gu'n aimhleas bhibhuan gun 

chrich. XII. Oran a rùm re am gainne'- agus far- 
mad air eirigh na inntean re pailteas a 
chunairc e aig coimhersnach. 

VJTalàir craiteach nach gabh dhiom aicha', 
Air teachu o' Adhaìmh, lean m' an nans' a miaS; 
Oalair eigiii lcis nach b'àil) mo tfarfigsin, 
Falc a Dhe e, a g' iarruidb baaidh^ 

i A carcase. **=a ? a?r èJaoaeil air fea&k an t'saognaiì., 

s chaidh sgaoilt air fea in an t.slaaigh, 

S marf haigU mi ielnaj d«/u aodach cheiraei, 

)' oighrc Dhe, tha'n comhnuidh shuaà ; 

S mar f haig^i mi leina do'n aodach cheirach, 
J* oighra Dhf» tha 'n comhnuidh shuas, 
Yn deis is aillt' nach iomar taiieir, 
S uach iarr luchd ceird gu a deana' «uas# 

Sga be th'aradh do'n tign* a 'saiid', 
Far am bheil aillteachd is brad na h-uails% 
Dhinnsa', Dabhi', Maois, is Aaron, 
Peadar, is P©I 3 pairt de a luach. I III. Oran a rinn e ann am bliadhn 9 na 

gainne, re Cogadh America; anns am 

bheil e gearran, dar bha moran '% iundran 

mi avain aimsireil, clio beag sa bha da 

mheas air an aran spioradalj bha guilt arms 
*ntir. IyjL'ulaidh: m' aidhi^mulaidh m'aidhir,mulaidh m'aidfu 
ir mcudal ; 

'S tu f hregra' glaodh nam bochd, dar bhiodh iad ila» 

eigin ; 

Stu a chaisgidh cumhachd na goirt, nuar bu mho a eiha' 
S tu a chaisgidh cumhachd a chloidheamh, nuar bu mh« 

a ghturad. 

Vlulaidh m'aidhir, &c» 

Bed a iionmhorich tnu an t«ara«f cha neilar deana feut» 

deth; 
Tha na treabhaich J dol amach *s cha ncil maiihea* as aar 

dejgh ; 
Eha *n tigb.stòr air a gMa^a, codh f hoisgailas na seulachj 

| A Shixh -I An t-aran sjjioiadjih j aSafedecaa '• f»st>b§sc& I 26 

#ia fhad a bhios e nabhonnacreiduid'T, oibrichean is fogli* V 

lam, 
Is oibir na lagha o'n bhail' gun f hocal mu deibhin ; 
À cr.uil^òhrùit cha neil re f haighin, 'sasmi.d cha neil a'^c. ) c 

ridh; ^ .-,- .1x1 

Tha an tigh'stòr air a ghlasa', co dh'fho^gailas na seulacli'? ;, c 

Airson meud mo chiont* is lionmhoirachd m' eacair' ; 
Ged robh mise trie a tagair chh fhreagairar m' eigha. 
Ged robh mise trie, &c. 
Tha an tigh star air a ghfesa' co dV fhoisgalas na seulach'?; 

Dar bhios gach beul air *n stopa', gun freagara' do'n eighe, la; t 
Sud Priunns' na beatha air a chasan.-Foisg'lidh mis na ilgac 

seulach. the 

Theid na treabhaich 'n sin amach, 9 s bithidh maitheas as a» fbs 

deigh, I 

*S dar bheir thusa dhoibh do ghnuis, bithidli òl is tuis rt*a ma 

teudan heir. 

Is thig an dealt gu frasach pailt, 's bithidh gàrt is allt a'g b 

eirigh, he: 

*S bithidh na mairbh a tighean beo, le fearthuin gloirmhof 

fein uat ; 
Bithidh an t-uan an ait a mhadraidh, 's Criosd an ait an 

Dragoin; 
9 S bithidh *n f hasaich na tobair uisg ged eil i 'n diu na h- 

Eipht'. 

Is bheir thu dhachaidh clann a chumhnant as gach taobh as 

d theid iad, 
Oir a tha do ghealla' dlu do Iudhaich is do Ghregaich, 
Is as o-achfinne tha fo ghrein, ni thus an aiid do threuda', 
'S cha .chuir bibhuautachd an ceill, mheudi' a rinn thu dk 

f heum dhoibh i c. u 
Is 

! D 

bi; 

I 

i Thug thus' aodan do'n chath, an lath bu mho eigin, m 

Dar bha flditheanas is talamh, agus ifrionn le cheile, 
Airtaoma' 'mach a s'taodhaidh, dh'fhuaisgil thua' na seu« ach', 
Mulaidh m' aidhir, mulaidh m' aidhir, muUid m' aidhb 

meudal, 
? Stu fhreagra* glaodh nam bochd darbhiodh iad nan eigm 2? 

IV V Marlhrann do Mhaìstìr Huìstan Ross? 
Ministeir, bha ami an Cildonnan. 

/ch is cchan mar tha mi, triall gàch là do Cbildonnarn/ 
e blii smuaineacha't'abhais. agus blaithid do chomuiri ; 
e chomhlaich an uaigh me, 's mi 'n uairean ga taghald, 
1a sheas i dhomh t-ait, ach a triall "gu brath as do dheigk* 

f harras ainachdan air do ghleus, gu 'n robh do spèid U 
dol dachaidh ; 

ar theidha' tu 'sa Chubi, bhiodhfion ur anns an fheasgar ? 
ar theidha tu sa Chubi, &o, 

gach neach a ghradhaich an fhirin bu chaomh ieo d» 

theagasg. 

ha mi cuir fhianuis air do naimhdan, mur innsa* tu '» 

fhirin. 

nar d' fhuair iad do theagasg* 's cuis eagal re innseadh, 

ìeira' tu bainne do'nuan, agus biadli do'n chaora', 

ì ghebha' tu do'n t Sedar, a chuid fein .arms a,n fhirii. 

leira' tu bainne don uan &c. 
j gheibha' tu don t-Sedar &c. 

dar thig iadsan cuideachd, cha bhi thus air do dhitaf,; 
ìa be sud do pheaca* gu 'n ceila' tu 'n fhirin. 

i ^-ud Ministeir na comuln, tra chruinnuicha' chomhail, 

haighnicha' oibir an dearbhuidh, na 'm bu bheag Da 'm 

bu mhor T ; 

ih airson a Chealgair' bha thu 't-iomcheist dha 'n gormV 

nuidh ; 

heibha' tu 'mach air a bhlas e 's air fhoireachdan comhla'. 

: sud ceaan nam peathrichan agus carid nam braitbrean ; 
laobh na feola f s a spiorad, *s ceart a bheira* tu gradh 
dhoibh ; 

:anna mna thu bha muilach, 's goirt à bhun ri,dobhas-se^ 
ma dh' innseas mi n fhirin; be sud mo chaochla' craiteack» 

l 'n cuimhnich an t-Ard Ri' le fabhar do leanna, 
\ gleidha' san t-saoghal, o* gach baobhal is scainail ; 
l 'n lean e le naomhachd bean na m ne bha ma'riut, 
amh cha n' f haca' mih'.aodan ach fial, faoiaidh is caincil. 

i bhla do na bocW th% 's bu chèann.uidh do'n aridhi *S to tfceagfcìaca a cnreiduimh, eha »* fhaaa mi Wè1f^> 
Riamh cha 'n f haca'mi lelthid do cheann peathair is brathai^ 
*S tha c nois aim an teaghlach cho saibhir sa s'aill Icis. 

Gho be Minisdeir an ara'n a bh'agam re iomra', 

Ach fear thuriairc 'sadh'fhoirich do'n athbhreith nadh'ia- 

mara', 
A pereisga' 'a soisgeul o'fhoireachduin anrnain, 
'3 bheira' chomhairl bhiodh fiorghlan ? s bhiodh ciallach m 

Ieanmhuin. 
Ach bheirinn mo chomhairl, ma theid mi 'sa sgirse, 
Gu 'u dean iadmo leabuidh co fagus 's tha sinnt' ruit^ 
Oir chan eil diufir pearsa ri fhaotain san ait ùd ; 
Tha 'n Righ 'sam Baigear 'san aon staid amis a bhagha* 

Gu bkeil mis' do'n bharai!, 'n tra bhitheas sinn 'g eirigK* 
Gu'n aithnich mis agus Huistan anns an dùiga' a cheil, 
Darthia; trompaid on athair bithidh sin athaith anns' a cheile^' 
*S bithidh toiseach an rathaid aig na naoimh anns ah eirigh XV. Marbhran do Hitisdean Math an- 

ach duine uramacli diadhvidh, lhaann am 
braigh sgire CniLDoxain — le Adam Gor- 
don amis an aite cheudna. 

J^e do bhas sa Iluisdean, dhaggle chuirfeach narcridh* 
*S dh'fhag muladach craitach, am pobul a tha do'd dlii, 
Se bhi dh'easuidh do riaghailt, 's do chomairl dhiadhaidk 

gu sith, 
Thug saor.s' don' ceudibh.. gu seasatnh fiad ami a stri. 

Sud a bhuille bha cuirteach, *s a thug clann a chumhnant 

gu bron, 
G u 'm bhcil na daimhean bha dlu' dhoibli air an duana* 

fo' bhord, 
Bheira a chomhairl bu diadhaidh, sa dh'fheucha' '* 

riaghailt bu choir, 
Do gach neach bhiodh 'g iarruidh, gu bhi feuchan an Icon* 

Se bhi 'g amhairc ar t-aros, tha na chradh xlhuinn 's 

gach am, 
Mil ga hl'du na fasaich, gun bhi m im mat ach clan% 2$ 

%m* as Ìg»2u3 Eha finonai, le Feìna is «'r»tK^ì *ea c&jìì^. 
Ged a dh*fholasch an Bir-thii, gun duil nut thigh *n aua«? 

3fuar nach cluìnn sin do chombra 9 na aon 'Sòt o'd bhcil^: 
Co dh'hmseas mar cruachas 3 r;o ghafehas truas ruiaa mar 

feiim, 
£)ar tba na Prapaiclsaa dileas, d >1 as am t-saoghal do lcum 
Tha soilleir ri innsa 5 , gu'n d'jhug sud èaoiP air an treud. 

Dh'fhas an comim na 's fhuaire. o' chaidh thu uainn, ruit 

gun duil, 
'S nach cluinn' mil bhi hiaidh ort, chuir sud gruaim anm 

ar gnuìs, 
Oir bha 'rn brista' cho-chraitach 's gun d'ihug c bearn & 

nar duthaich, 
Dhe au aheamh a b'abhais; Lhi moladh 'n aird Ri t le clisu 

*Nam fosgìaldh a pl.-iobail, a'cuir na Srean a sua?, 
G'm bi lèìr air gach aon dhiu, aims gaoh sgire rou'ii cuart : 
Fhir a sheinna* 'sa leugha', 'ca dh'fhagadh deurach am 

gruaidh, 
Ged choisin am bas thu, rinn e blath dhuit an uaigh. 

*S mor a bhearn a nar tir thu, 's thug sud aonarachd oirrn^ 
# S gach aon nach a chi rni, tha iad mar dhaoin' aim an cèo: 
Ged tha sud na ni cinnteach, ga bheil thu seinn ann am 

Gloir, 
6e dh'iarra' mar eridhe' diuinn. gu *m faight© ris thm ; 

do'n f heol. 

Bu shoilleir femrthuin o* n* aird.Ri, anns do nadur Ie' 

buaidh; 
Bhiodh tu tiorca' do chairdeao. is dion do naimhde le~ 

truas ; 
Bha do chomhairl is t'icmpa', cuir cosg air cunntaidh'm 

cruaigh, 
*S nuair a thionala* chomhail, bu bhina do chomhra? 

nam cluais'. 

Ach sguiridh mis doM mihola*, oir theirig mo char!, 

*S thaobhs' nach d'fhuair mi gibht leirta'. gas na dh*« 

fheudainn a radh, 
Air chor 's gu 'm b'urra mi iomra', mu thiomchal do ohaig? 
H&t taitneach 'sail km sim, d© n' h.aiagil* a k'asreÈ** 5# 

'Mareh-eanw do Shejira M'Ccliocii hlim 
'n Dornoch, a hhathagh air a Piwrt-viiiov, * 
le Samuel Math an Ac it, 

tUfuR ^ a buan, chaidh am fuaim 
Aig glusad suas na trompaid ud 
Gur fada bean, &c, + 
Mais' an t-siuagh, na luigh ^sà chuan 3 
Is osnaich bhuan, 'ga ioundaràti. 

Ceann-nidh' nam bochd, na luigh 'sa phort, 
'Sa mhac gu bochd gaiomna' sud, 
Ach tha mis 'an dochas, 'm fea» aghieidh Jonah, 
Clio fada beo 'san ainmhiudh ud. 

Gn'n gìeìdh e esa, o*bhnil' an Eisg, 

Ach am faighear e, mar 's ionmhuin luinn, 

'S gu 'n d'theid gu h-crdaiì, 'chuir do Dhornocli., 

Far *n r©bh e beo, 's gu *m b'ainmail e; 

Mar 'thaic *s mar shith, mar phrap 'san tir, 

S cha 'n fhaighte tri an Alba' dheth, 

'S gur e tli* air innseadh, feadh na righeachd, 
" Cha 'n fhaic sinn a choidhche, cho dealbhach ruif'j 
Dar theidha* tu a 'sgaola', t-fhoireachdan ghaolach, 
Eadh gu 'n taobhicha' leanba ruit. 

'S dar theitha' tu 'dh 'urnaigh, 's gaoth 's na seuil agad, 
Bhiodh tu mar dhriuchd do anamana; 
(ihiodh bias na mealiach, tighean o't-anail, 
Dar bhiodh t'anam sealbhachaV 

'S dar mhinich' tu 'n fhirin, 'mach as a PMobu^ 
ijrheitha' gach aon an dearbhachd uait : 
3hiodh do. chairdean, gul f >* gaire, 
Dar bhiodh do bheuJs' gu h'aiuxneacha'.. Hugh M<Cul!och, Esq. late Sheriff-Substitute of t)oraicfc, wl»», 
with many others was drowned in crossing the Muckle Ferry. — 
A man with his other good qualities eminent for piety; and whose 
death is much and justly i mented by many, and in particular by 
et large circle of his christian acquaintance in that Country. 

■% In singes the ffiekii r ^v ***« k»<-& ,-va fvcice repeated. **5 dhinns' hi do chach, nach robh 'sa cular 9 
Aon fhocal tear'ntc gu h earbsa' dhoibh 
Mur teannda' iad gun dail, gu High nam gras, 
Gu 'n dean'a**m bàs e dhearbha' dhoibh. 

Aeh tha bochda' "nUsTuaigb, re gearran chruaidh. 
Mo thruaigh' gan deach ihoiri iomruich uain j 
*S ar t.r gu slan, air f hagaii fas, 
Gun neach m aits 'a liona' dhuinn*. 

Tha nabh' agad do naimhdeau, *g eirigh an airde* 
S iad fein 'sa satah geanmhuineach ;f ? S tha iad an has' aig fais is tarnh Oir bha thu na d* phlaigh *s aa t-iom cheist dhoibk. 

Miaisdearan gun ghras, *s cealgairam fas, 

Cha n'til do bhas g'an ciomraiga', 

Nior *n ioraan sud 's do chach, a f huair dhe do ghra££- 

Cha sgur gu brath do t-ainmeacha' 

~S cha n' eil gu leor, air an taobhs' do gliloir, 

Na ni an cuid Icons' a thior macha'. 

Sann learn gur cimu% gar iad bhithis teinn, 
Aig am na scinn a ciiochnacha* 
Bhiodh eheols' dol suas, gu High na' sluagh, 
9 S bhiodh leointich thruaighgle inntinach. 

*S dar theidha' hi dh'urmigh, aig am an duanjdlrj 
Bhiodh iotna' suil 'g an tiormacha' 
Ghluaisa' 'marbh, is sheinna' 'm bilbh, 
'S bhiodh cnarnhan marbh a' tiomsacha' 

'S mn dfceibhin do chliu, tha c na smò. 
Na ga'm b'fhiu sinn bhi ga lemmhuiu Mid, 
'S cha 'n urrra' gu bratiu re feadh nar la, 
Le teanga.' Bhard do dh' ainmcacha'. 

Ach seìll.^* gun dail 'nuas air na dhag, 
Gu toirt dhoibh pairt do'n ionmhas ud, k Joyful or merry. * Alluding to a fellowship meeifn held it tfa& 
neighbourhood of Dornoch which he regularly attended. m 

**3piog tb f guÌeàr *ut, g ? cala na sfa'mC, 
? S g;«. bralh cha 'ii fhasc e ciomryigUh. 

Ach aRigh naa gras, thug e-a 'aaird, 
Cuir a dhei.^ gu i-lan air ao.r-gh'a-mic.J 
'S mo dbeibhin chaich, cha u' aria' mi rada 
Bo thaobh 's naeh f bar mi 'n ainmeaeha'. § 

A eh fhaair mi cliu, air a chai 1 ba n ho, 
Bra gh ehùr gu leanmhain vis : 
>S a mheadsa b' : ol domh, 'm fads' ba bhco inà 
Bu mhor an !eon a h-Albaia iad. 

'Sa Chirsti ordai!, Mhic an Toisich, 
So do dhoighs' bha ionmhuio loam : 
Bha thu dcana', gun bhi 'g fheachaa j 
'3 do chaul dear 'g an tioimacha. 

*S dar rinn mi t-fhagai, *s guidh g» s'an d»if> 
Bha mi cradh gu h-uaigneac!i ; 
*S lhaut mo bheu! e ris na bha laimh ritffi, 
Cha 'a fhad an dan gan iomlaid uuit 

Aeh fhir a dh'fhag i, leans' a roidean 3 
■I.S bheir iad tear 'ut gun iom*ll s thu. 

* His only son, at present a Captain in the Artìiy. ^Alludiag 
Ìq those that have been drowned with him, and whose na^e* 
had not at this iwic beea ascertained., aniocm -f